Mjuka linjen

ETF - Ekebylandets tomtägareFörening

Mjuka linjen


För att skapa och bibehålla en trafiksäker och trevlig miljö inom vårt område antogs följande ordningsregler vid årsmötet 1997, som av styrelsen har kompletterats beträffande tunga transporter till fastigheter, se nedan.


Biltrafik


Medlemmars bilar skall parkeras på egen tomt. Ej på föreningens vägar. Skälet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för utryckningsfordon samt underlätta snöröjninginom området.


ETF har 30 km som högsta rekommenderad hastighet på föreningens vägar. Samtliga medlemmar ombedes att respektera denna hastighetsbegränsning för att vi skall nå en så hög säkerhet som möjligt.


Tänk på barn och gamla, visa hänsyn!


Biltrafik på nedre delen av badvägen är förbjuden. Undantag för på- och avlastning. Vid tillfällen då mycket tunga transporter förekommer inom ETF:s område, vid exempelvis om- eller nybyggnad, skall fastighetsägaren kontakta styrelsen för besiktning av väg och vägtrummor, innan transport sker.


Liknande transport till ej ansluten fastighet skall rapporteras till styrelsen så att lämplig kontakt med fastighetsägaren kan tagas.


Egen tomt, allmänning


Medlem i ETF skall hålla sin tomt i sådant skick att omkringboende inte besväras av uppallade bilar eller upplag av diverse varor. Medlem skall hålla allmänning och diken, som gränsar till egen tomt, rena från sly.


Eventuella rör rensas, vid problem med stora träd eller andra större problem skall styrelsen kontaktas.


Vid försäljning skall tomtägaren meddela styrelsen ny ägares namn och adress.


Alla medlemmar ombedes hjälpa till att hålla föreningens allmänningar rena från sly och skräp, särskilt de stora områden vi har ned mot Mälaren.


Badviken


På förekommen anledning påminnes om att hundar endast får bada och leka i båtviken till höger om stenpiren. I övrigt bör de hållas bundna vid besök på badplatsen.


Likaså får hästar endast vattnas vid båtviken och bör inte ridas eller ledas i

badviken.


Badande medlemmar ombedes hålla rent på badstranden. Var också snäll att se till att uppsatta frälsarkransar inte avlägsnas från sin upphängningsplats annat än i nödfall.


Båtplatser


Vid försäljning av fastighet ingår ej båtplats.


Båtplats skall vårdas av innehavaren, vilket bl.a. innebär rensning av sly och övrig vård av området närmast egen båt.


Gästande båtar får på egen risk lägga till vid stenpiren under kortare tid.


 


  I övrigt gäller naturligtvis allemansrätten inom området!