Stadgar

ETF - Ekebylandets tomtägareFörening

Ekebylandets Tomtägareförenings stadgar.

HÄR kan du se en PDF-fil av våra stadgar

 

§ 1

 

Firma

 

Föreningens firma är Ekebylandets Tomtägareförening.

Firmatecknare utses av styrelsen.

 

 

§ 2

 

Ändamål

 

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen i följande frågor.

 

Vägar, bryggor, pumpar/brunnar, sommarvatten, dräneringsrör, allmänna platser samt ordnings- och trivselfrågor.

 

För föreningens skulder svarar endast föreningens tillgångar.

Föreningsstämma beslutar om åtgärder i enlighet med ovan nämnda ändamål. Stämman må ej besluta om användande av föreningens tillgångar för ändamål som främmande för föreningens syfte.

 

 

Ej heller fatta beslut som kan ge vissa medlemmar fördelar och ge andra medlemmar nackdelar.

 

Föreningens styrelse skall verkställa och förvalta stämmans beslut.

I frågor som kräver omedelbar behandling kan styrelsen besluta utan stämmobeslut.

 

 

§ 3

 

Styrelsens säte

 

Förening skall ha sitt säte på Ekebylandet i Ekerö kommun i Stockholms län.

 

 

§4

 

Om medlemskap

 

 

Ett medlemsskap följer med varje tomt. Medlem har att följa föreningens beslut och stadgar.

 

Den som avstår medlemskap skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse.

 

Medlem som avstår medlemskap, men som kvarstår som tomtägare förbinder sig att till föreningen fortsatt betala väg- och vattenavgift.

 

Ny medlem som önskar bli inkopplad på föreningens sommaravattensdistribution ansöker om detta hos föreningens styrelse.

 

Enskild medlem har ej rätt att vidaredistribuera sommarvatten.

 

 

§ 5

 

Avgifter

 

Medlem skall senast 30 november varje år erlägga den årsavgift som beslutats av närmast föregående föreningsstämma.

 

Medlem skall utöver årsavgift till föreningen erlägga sådana tilläggsavgifter (extra utdebitering) som beslutats vid föreningsstämma eller av styrelse.

 

Till föreningens erlagda avgifter återbetalas icke, annat än efter beslut av föreningsstämma.

 

 

§6

 

Rösträtt

 

I föreningens allmänna angelägenheter äger varje medlem ´som erlagt innevarande års avgift (1) en röst.

 

Som medlem avses lagfaren ägare, dennes maka, make eller sambo.

Medlem kan genom fullmakt ge åt annan person, i uppdrag att

företräda honom /henne på föreningsstämma.

 

§ 7

 

Föreningsstämma

 

Föreningen skal årligen, under augusti månad, hålla ordinarie årsstämma på tidpunkt bestämd av styrelsen.

 

 

§8

 

Ordinarie föreningsstämma.

 

Ordinarie föreningsstämma skall avgöra följande ärenden.

 

1. Upprätta röstlängd

2. Fråga om stämman stadgeenligt utlysts.

3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman samt två

justeringsmän.

4. Föredragning av protokoll från föregående stämma

5. Styrelsens årsberättelse.

6. Revisorernas årsberättelse.

7. Fastställande av balansräkning och beslut om användande av

uppkommet överskott eller täckande av underskott

8. Bestämma om avgifter enligt budget och §5.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fråga om arvoden

11A. Val av styrelse.

11B. Val av två revisorer

11C. Val av teknisk vattenkommitté.

11D. Val av övriga funktionärer.

12. Bordlagda ärenden

13. Förslag väckta av styrelsen

14. Förslag väckta av medlemmar.

15. Övriga frågor

 

 

§9

 

Extra föreningsstämma

 

Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller revisorerna finner skäl till detta, eller då minst en femtedel (1/5) av samtliga medlemmar skriftligen hos styrelsen anhåller om detta för ett bestämt uppgivet ändamål.

 

 

§ 10

 

Kallelser till stämma.

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker genom styrelsens försorg senast (14) dagar före fastställd stämmodag.

 

Till sådan kallelse skall, om möjligt, fogas styrelsens och revisorernas berättelse.

 

Kallelse till extra föreningsstämma skall ske genom styrelsens föresorg senast fjorton (14) dager före stämmans avhållande och skall åtföljas med skälet till extrastämman.

 

Kallelse sker genom postförsändelse eller via mail till samtliga medlemmar. Som postadress och mailadress gäller de till föreningen uppgivna.

 

 

§ 11

 

Styrelse

 

Styrelsen består av sex (6) ledamöter och två (2) suppleanter.

Styrelsens medlemmar väljes för två (2) år i taget och nyval sker för tre (3) ledamöter vid varje års ordinarie stämma.

 

Styrelse-suppleant väljes på ett år.

 

Styrelsen har att konstitueras sig själv.

 

Styrelsens möten skall protokollföras.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

 

Styrelsen är beslutsför då minst fyra (4) ledamöter är eniga.

 

 

§ 12

 

Valberedning

 

Vid ordinarie föreningsstämma avgående styrelseledamöter har att upprätta förslag på nya styrelseledamöter till påföljande stämma.

 

 

§ 13

 

Räkenskaper

 

Föreningens räkenskapsår löper 1/7 - 30/6.

 

Föreningens räkenskaper skall föras under styrelsens ansvar.

Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast två (2) veckor före ordinarie stämma.

 

 

§ 14

 

Revisorer

 

 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två, på ordinarie föreningsstämma, för en tid av ett (1) år valda, revisorer.

 

Senast en vecka före ordinarie stämma skall revisorerna överlämna en underskriven berättelse där ansvarfrihet till- eller avstyrks. Revisorerna skall kallas och äger rätt att deltaga i styrelsemötet.

 

 

§ 15

 

Beslut fattade på stämma

 

Omröstning sker öppet, men verkställes om någon så begär, med slutna valsedlar.

 

Stämmobeslut fattas genom enkel röstövervikt med följande undantag:

Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som företräds av ordföranden.

 

 

§16

 

Stadgeändring och föreningens upplösning

 

Beslut om föreningens upplösning eller ändring av dessa stadgar är inte giltiga med mindre än att två tredjedelar (2/3) av samtliga medlemmar är eniga.

 

Eller beslut har fattats av två (2) på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie stämma och på varje stämma ändrande förslag biträtts av minst två tredjedels (2/3) röstövervikt av de representerade medlemmarna.

 

Upplöses föreningen skall, sedan föreningens skulder blivit betalda, återstående tillgångar i första hand överlämnas till ny förening som bildats för att tillvarata tomtägarnas intressen.

 

I andra hand, om ny förening ej kommer till stånd, överlämna tillgångarna till Munsö församling för välgörande ändamål.

 

 

§17

 

Tvister

 

Tvister som kan uppstå mellan föringsmedlem och föreningens styrelse angående föreningens angelägenheter skall avgöras enligt gällande lag i skiljenämnd: Denna bestämmelse skall dock ej gälla frågor rörande indrivning av föreningens fordringar, på av föreningsstämman fastställda avgifter.

 

 

§18

 

Förslag väckta av medlemmar

 

 

Förslag väckta av medlemmar skall vara styrelsen till handa senast den 1 juni om det är budgetpåverkande, annars kan förslagen lämnas senast tre veckor innan årsmötet för att kunna distribueras i samband med utskick av kallelse.

 

 

Munsö 2010 10 03

 

 

Stadgar paragraf 5, 10 ändrade genom årsmötesbeslut 20100814.

Paragraf 18 tillkom genom årsmötesbeslut 20100814.